Prohlášení o omezené záruce společnosti Prestigio

Obecné záruční podmínky

Prestigio poskytuje omezenou záruku všem produktům značky Prestigio. Každý produkt, jenž je prodán koncovému zákazníkovi, je v záruční lhůtě garantován jako výrobek bezchybný v použitých součátkách i dílenském zpracování pro běžné používání definované v návodu pro uživatele. Záruční lhůta se počítá ode dne nákupu výrobku. V druhé polovině záruční doby, při uznání záruční reklamace autorizovaným servisním centrem, bude provedena oprava, případně výměna.

Všechny reklamované výrobky, zasílané do Autorizovaného servisu, musí obsahovat veškeré příslušenství, které bylo součástí výrobku. Odstoupení od kupní smlouvy je nadále možné pouze při dodání kompletního výrobku včetně příslušenství. V případě nekompletního příslušenství, bude toto odečteno z Opravného daňového dokladu.

Article Price
Power adapter 100 Kc
Headphones 37,5 Kc
USB cable 37,5 Kc
OTG cable 37,5 Kc
HDMI cable 75 Kc
Pouch 37,5 Kc
Holder/ Suction / Cradle 75 Kc
SD-card (separate) -
Car charger 75 Kc
Charging cable 37,5 Kc
Rechargeable Battery 125 Kc
CD -
Stylus 25 Kc
Electronic Pen 25 Kc
AV cable 37,5 Kc

Průměrný kurz USD/CZK v roce 2015 - 1 USD = 25 Kč

Upozornění: Jako doklad o datu nákupu slouží originál účtenky/faktury a záručního listu, na němž je zaznamenáno datum nákupu, číslo modelu a sériové číslo produktu.

Záruční doba výrobků Prestigio

Informace o záruční době vztahující se na výrobky Prestigio naleznete v záručních podmínkách uvedených v záručním listu a/nebo ve specifikaci výrobku.

Záruční lhůty produktů Prestigio jsou následující:

Typ výrobku Záruční doba, měsíce
GPS navigace 24
Čtečky e-knih 24
Tablet PC 24
Kamery do auta 24
Chytré telefony 24
MultiBoard 24
Digital Signage 24
MultiCenter, MultiScreen, chytré váhy, chytrý krokoměr, externí úložiště dat, USB disky, webkamery, klávesnice, myši 24

 

Výjimky:
Záruční doba na externí napájená zařízení, dálkové ovladače, vyjímatelné nabíjecí baterie, držáky, stojany a další příslušenství je 6 měsíců.

Záruční doba výrobce jso 2 roky od data prodeje. Můžete mít i další práva podle zákonů na ochranu spotřebitele platných ve vaší zemi. Tímto potvrzujeme, že tato práva nejsou dotčena touto Omezenou zárukou.

Systémová záruka

Během záruční lhůty budou defektivní součásti hardware značky Prestigio dle zvážení společnosti Prestigio opraveny nebo vyměněny, s výjimkou případů vyjmenovaných v kapitole Omezení ručení tohoto dokumentu.

Tato Omezená záruka pokrývá náklady na náhradní díly a práci nutné k opravení produktu a jeho uvedení do plně funkčního stavu. Prestigio dle svého zvážení vymění či opraví defektní produkty či součásti, na něž se vztahuje tato Omezená záruka, novými nebo zánovními součástmi, jež jsou svým výkonem a funknčností ekvivalentní k novým součástem. Na produkt nebo součást, jež jsou opraveny na základé této Omezené záruky, se vztahuje zbytek původní záruční lhůty produktu, nebo záruční doba 6 měsíců, podle toho, která uplyne později. Všechny součásti nahrazené podle této Omezené záruky, se stávají majetkem společnosti Prestigio.

Omezená záruka na software

Prestigio nenabízí žádnou záruku, ani explicitně jmenovanou, ani implikovanou, na předinstalovaný software, jeho kvalitu, výkon, funkčnost či kompatibilitu. Stejně tak Prestigio neposkytuje záruku na to, že funkce software budou splňovat určité požadavky, ani že software bude fungovat bez přerušení a bez chyb. Software je prodáván jak je, s výjimkou případů explicitně písemně uvedených.

Uplatnění záruky

Záruční servis poskytovaný prostřednictvím autorizovaného servisu Prestigio podléhá podmínkám stanoveným v tomto dokumentu.

Nárok na záruční servis či vrácení zboží spadající pod tuto Omezenou záruku bude uznán, pouze bude-li uplatněn v průběhu záruční lhůty. Kontaktní údaje nejbližšího servisního centra najdete na stránkách Prestigio (http://www.prestigio.cz/support/service-centers). V některých zemích je poskytován i odvoz a doručení zboží.

Před nahlášením defektního produktu Prestigio musí klienti provést následující:

1. Ujistěte se, že jste zálohovali veškerá důležitá data a odstranili veškeré důvěrné či osobní informace z pevného disku, optické či flashové paměti. Společnost Prestigio ani její autorizovaná servisní centra nenesou odpovědnost za poškození ani ztrátu jakýchkoli programů, dat či jiného software nahraného v produktu.

2. Zaznamenejte písemně název modelu, sériové číslo a popis problému. Doporučujeme registrovat defekt produktu na adrese http://www.prestigio.cz/support/feedback a uschovat výtisk záznamu.

3. V přiloženém uživatelském manuálu a/nebo na stránce http://www.prestigio.cz/support/faq pro řešení problémů s produktem.

4. Před zasláním produktu do servisu prosím resetujte systém do jeho původní konfigurace, odstraňte externí přípojky a případně smažte nově instalovaný software.

Omezení ručení

Společnost Prestigio si vyhrazuje právo odmítnou záruční servis produktů ve sporných případech. Společnost Prestigio si rovněž vyhrazuje právo vydat konečné rozhodnutí, zda produkty splňují záruční podmínky. Omezená záruka se nevztahuje na níže uvedená poškození:

 • Poškození způsobená přírodními jevy, jako je požár, povodně, vítr, zemětřesení, blesk apod.
 • Poškození či nekompatibilita způsobená chybně provedenou instalací či nevhodnými podmínkami pro fungování produktu, mimo jiné nestabilním připojením k internetu či telefonní přípojce, špatným uzeměním, vnějšími elektromagnetickými poli, vysokou vlhkostí, přímým slunečním svitem a vibracemi.
 • Poškození způsobená stykem s jinými objekty, upuštění, pády, rozlité tekutiny či ponoření do tekutiny.
 • Poškození způsobená neautorizovanými opravami nebo rozmontováním produktu
 • Poškození způsobená jakýmkoli jiným nevhodným používáním
 • Poškození způsobená komponentami třetí strany (včetně viditelných poškození základní desky či jiných elektornických součástí produktu, jako spálená místa po elektrickém výboji, roztavení, zkrat, rozštěpení, apod.)
 • Chyby způsobené nekompatibilitou software a virusy včetně neodborných modifikací dodávaného software (včetně BIOSu).
 • Zhoršení kvality/poškození při používání zařízení za normálních podmínek, včetně příloh, diskety, příručky a baterií.
 • Záruku nelze uplatnit, bylo-li sériové číslo produktu (nebo nálepka se sériovým číslem nebo jeho součásti) pozměněno, odstraněno, rozmazáno či poškozeno.
 • Praskliny a škrábance na LCD a plastových materiálech a další poškození způsobená přepravou, manipulací či nevhodným používáním.
 • Přítomnost dvou (2) a méně defektních pixelů na displeji zařízení není dle podmínek výrobce považována za vadu, na niž se vztahuje záruka.
 • Efekt tzv. „vypálení obrazu“ a vady jasu na LCD panelech způsobené dlouhým zobrazením jednoho obrazu (déle než jeden den).

Zřeknutí se záruky

TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, ODVOZENÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A VŠECH DALŠÍCH POVINNOSTÍ A ZÁVAZKU ZE STRANY SPOLEČNOSTI PRESTIGIO A NEOPRAVŇUJE ŽÁDNOU JINOU STRANU PŘENÉST JAKOUKOLIV JINOU ODPOVĚDNOST NA SPOLEČNOST PRESTIGIO. VÝŠE UVEDENÉ USTANOVENÍ PŘEDSTAVUJÍ PRO KUPUJÍCÍHO JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY VADNÝCH NEBO NEODPOVÍDAJÍCÍCH VÝROBKU. SPOLEČNOST PRESTIGIO NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVÍDAT ZA NÁKLADY NA NÁHRADU NEBO VÝMĚNU, NÁKLADY NA VYBAVENÍ ANEBO SLUŽBY, NÁKLADY ZPUSOBENÉ VÝPADKEM, ZTRÁTU ZISKU, PŘÍJMU, NEBO POVĚSTI FIRMY, POŠKOZENÍ ZPUSOBENÉ NEDODRŽENÍM ZÁVAZKU, ZTRÁTU DAT, NEMOŽNOST POUŽÍVAT PŘIDRUŽENÉ ZAŘÍZENÍ NEBO JEJICH POŠKOZENÍ, NEBO ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPUSOBENÉ TÍM, ŽE TYTO VÝROBKY BYLY PROHLÁŠENY ZA VADNÉ NEBO NEVYHOVUJÍCÍ.

Tato Omezená záruka vám přiznává specifická práva vyplývající ze zákona. Můžete mít přiznaná i další práva, která se mohou v různých státech a zemích lišit. Abyste měli přehled o svých úplných právech, doporučujeme vám nastudovat si zákony příslušného státu nebo země.

Výrobky značky Prestigio nejsou určeny k jakémukoliv "kritickému použití". "Kritické použití" zahrnuje použití v systémech na podporu života, zdravotnické použití, připojení k implantovaným zdravotnickým zařízením, použití v komerční přepravě, nukleárních zařízeních nebo systémech anebo jakékoliv jiné použití, kde by poškození výrobku vedlo ke zranění osob, usmrcení nebo škodám na majetku.